Algemeen   ANBI-informatie

Algemeen 

Stichting Plas en Plus opereert onder eigen naam en ook onder de naam Tuinconcert.

De Stichting heeft ANBI-erkenning en is geregistreerd bij de KvK te Rotterdam onder nummer S24355794.  Fiscaal nummer 8128.49.863.

De Stichting is te bereiken via info@tuinconcert.nl.

 

Doelstelling en beleidsplan

 

De statutaire doelstelling van de Stichting luidt als volgt:

“De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen en personen die algemeen nut beogende activiteiten ontplooien, in het bijzonder het bevorderen van de (kamer-)muziekcultuur in Nederland door het stimuleren van jong talent, muziekorganisaties en publiek met alle daartoe geëigende middelen en activiteiten en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

 

De stichting heeft in de voorbije jaren, naast financiële steun, vooral mogelijkheden geschapen voor jong talent in de klassieke muziek door activiteiten zoals het mogelijk maken en financieren van concerten en CD’s.  Alle activiteiten gebeuren op een not-for-profit basis. Daarnaast funcytioneert de stichting als algemene goed doel stichting, en ondersteunt culturele, sociale en maatschappelijke doelen binnen en buiten Nederland.

 

Het beleid blijft, naast deze algemene steun, gericht op het ondersteunen van jong talent in de klassieke muziek, en alles wat daar dienstig aan is.

 

Bestuur en beloning

 

Het bestuur bestaat uit mevrouw Ronny de Kroes en de heren Frits Gompen en Aat Ledeboer.  De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun activiteiten.

 

Financiële informatie

De balans en resultatenrekening voor 2020 en 2019 zijn als volgt:

                 
      STICHTING PLAS EN PLUS      
                 
     BALANS PER 31 DECEMBER 2020      
        (in Euro's)      
                 
                 
                 
                 
            2019   2020
            --------------- ---------------
  A C T I V A             
                 
Vlottende aktiva              
                 
  Vordering Stichting Gagliano     305   0
                 
  Banken         42.347   33.813
            --------------- ---------------
            42.652   33.813
            ========   =========
                 
                 
  P A S S I V A   E N  KAPITAAL           
                 
Kapitaal           20.203   39.302
                 
Resultaat jaar         19.099   -9.334
            --------------- ---------------
            39.302   29.968
                 
Fonds PMG         3.250   3.845
                 
            ---------------- ---------------
Totaal vermogen         42.552   33.813
                 
Overige schulden         100   0
            --------------- ---------------
            42.652   33.813
            ========   ========
                 
                 
                 
                 
      STICHTING PLAS EN PLUS      
                 
    RESULTATENREKENING OVER 2020      
        (in Euro's)      
                 
                 
                 
            2019   2020
            --------------- ---------------
Opbrengsten              
  Rente         15   3
  Ontvangen schenkingen en bijdragen   56.745   13.003
            --------------- ---------------
            56.760   13.006
            --------------- -----------------
                 
Kosten                
  Bijdragen, studietoelagen musici en orkesten,      
      en overige goede doelen     29.612   21.539
  Concert kosten       1.234   145
  Overige kosten       565   61
            --------------- ---------------
            31.411   21.745
            --------------- ---------------
Resultaat           25.349   -8.739
                 
Onttrekking aan fonds educatie, fonds legaat en fonds PMG -6.250   -595
            --------------- -----------------
Resultaat           19.099   -9.334
            --------------- ---------------
                 

 

 

 

 

 

 

         
           TOELICHTING OP DE JAARREKENING    
1. Algemeen              
De stichting, door de belastingdienst gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling, is een
algemene goede doel stichting die zich in het bijzonder ten doel stelt jong talent in de klassieke
muziek te ondersteunen.            
Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.  
                 
2. Fondsen                
Het fonds PMG betreft het saldo van ontvangen schenkingen en gerichte donaties van P.M. Gompen.