instrumentenfonds   aanvraagformulier   ANBI-informatie

Algemeen

Gagliano - Stichting Strijkinstrumenten Fonds Nederland opereert onder de naam Gagliano StrijinstrumentenFonds.
De Stichting heeft ANBI-erkenning als culturele instelling en is geregistreerd bij de KvK te Rotterdam onder nummer S24425383. Fiscaal nummer 8187.66.827.
De Stichting is te bereiken via info@tuinconcert.nl.
 
Doelstelling en beleidsplan
 
De statutaire doelstelling van de Stichting luidt als volgt:
“De Stichting heeft ten doel muziekinstrumenten dienstbaar te maken of te doen maken aan het Nederlandse muziekleven door die instrumenten, op door het besuur te stellen voorwaarden, ter beschikking te stellen aan uitvoerende vakmusici en muziekstudenten, op wier aanvragen wordt beslist door het bestuur, dat zich daarbij door deskundigen kan doen bijstaan, alsmede het verstrekken van leningen aan uitvoerende vakmusici en muziekstudenten ter financiering van de aankoop van muziekinstrumenten, en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”
 
De stichting heeft sinds haar oprichting in 2007 een achttiental strijkinstrumenten en strijkstokken in beheer verworven.  Hoewel het vinden van geschikte kandidaat gebruikers niet makkelijk is, zal de stichting op de ingezette weg verder gaan. Daarbij lopen contacten in het algemeen via conservatoriumdocenten.  De stichting spant zich in om dit netwerk te onderhouden en te versterken.
 
Bruikleners betalen , vooral om psychologische redenen, een zeer geringe vergoeding welke verzekeringspremies en lopend onderhoud min of meer afdekt. Andere kosten, voornamelijk vaak onverwacht groot onderhoud, komt ten laste van het resultaat.  De resultaten kunnen derhalve sterk variëren en zijn mede afhankelijk van het aantal in gebruik zijnde instrumenten.
 
Bestuur en beloning
 
Het bestuur bestaat uit mevrouw Nicoline van Voorst Vader-Boon en de heren Frits Gompen en Ronald Vles.  De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun activiteiten.
 
Financiële informatie
 
               
    Gagliano - Stichting StrijkinstrumentenFonds Nederland
               
        BALANS PER 31 DECEMBER 2020  
        (in Euro's)      
               
          2019   2020
          ---------------   ---------------
  A C T I V A           
               
Vlottende aktiva            
               
  Liquiditeiten     85.050   90.453
               
  Overige       0   475
               
          ---------------   ---------------
          85.050   90.928
          ---------------   ---------------
               
  P A S S I V A   E N  KAPITAAL         
               
Vrij vermogen begin       119.091   85.050
               
Resultaat jaar       -34.041   5.878
          ---------------   ---------------
          85.050   90.928
          ---------------   ---------------
               
               
    Gagliano - Stichting StrijkinstrumentenFonds Nederland
               
         RESULTATENREKENING OVER 2020    
        (in Euro's)      
               
               
               
          2019   2020
          ---------------   ---------------
Opbrengsten            
  Instrumenten vergoeding   2.376   2.603
  Rente       22   5
  Ontvangen giften      5.000   5.000
          --------------- ---------------
          7.398   7.608
          --------------- ---------------
               
Kosten              
  Schenking aan gelieerde stichting 40.000   0
  Reparatie- en onderhoudskosten 367   630
  Verzekeringspremie     760   958
  Overige kosten     312   142
          ---------------   ---------------
          41.439   1.730
          ---------------   ---------------
Resultaat         -34.041   5.878
          ========   ========
               
                   
                   
                   
                   
1. Algemeen                
                   
De stichting is door de belastingdienst gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling,  
en erkend als Culturele Instelling.            
Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders vermeld.    
                   
De stichting stelt tegen een geringe vergoeding strijkinstrumenten ter beschikking van    
getalenteerde studenten klassieke muziek in Nederland. De instrumenten worden    
in eigendom of bruikleen verworven.            
                   
                 
                   
3. Niet geboekte verplichting              
De stichting heeft met één van de bruikleengevers van strijkinstrumenten een put-call arrangement  
afgesloten waaronder de stichting verplicht kan worden een deel van de istrumenten tegen een  
vooraf vastgestelde prijs over te nemen.